Algemene voorwaarden van “Ik kies handgemaakt”.  (IKH)

Artikel1.Definities.
 De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Partijen zijn koper, verkoper en IKH.
 2. Met overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst van koper en verkoper of van de verkoper en IKH waarbij de verkoper zich jegens de koper zich verbindt tot het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De algemene voorwaarden van zijn toepassing op alle aankopen, offertes, aanbiedingen, levering van artikelen en of diensten van de verkoper.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden kan alleen als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door beide partijen.

Artikel 3a. Betaling

 1. Betaling door de koper aan de verkoper van de volledige aankoopsom dient direct te geschieden aan de eigen webshop van de verkoper zonder dat de koper recht heeft op enige korting.
 2. De verkoper zonder eigen webshop dient zelf een betaalverzoek te sturen naar de koper.
 3. Bij een speciaal op maat gemaakt artikel dient de koper een voorschot te betalen aan de verkoper. De verkoper dient hier zelf een betaling voor aan te maken. Het resterende bedrag wordt verrekend als het artikel gereed is voor verzending. Verkoper is gerechtigd het op maat gemaakte artikel niet te leveren tot er tot betaling is over gegaan.
 4. Blijft de koper in gebreke dan is de verkoper gerechtigd om tot invordering over te gaan. De verkoper dient dit zelf te regelen. De kosten van de invordering zijn voor de koper.
 5. De kosten van een niet betalende koper zijn niet te verhalen op IKH.

Artikel 3b

 1. De betaling van de abonnementen van het IKH dienen 1 dag voor het begin van het desbetreffende abonnement te zijn betaald.
 2. IKH is gerechtigd het abonnement te beëindigen bij een uitblijvende betaling.
 3. Wijzingen in abonnementen van IKH zal tijdig en schriftelijk aan de abonnementhouders worden aangegeven. Indien de abonnementhouder het niet eens is met deze wijziging is deze gerechtigd het abonnement te beëindigen.

Artikel 4a. Aanbiedingen, prijzen en offertes.

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend binnen de gestelde tijd. Wordt de aanbieding niet aangekocht in de gestelde tijd, dan vervalt deze.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn niet geldig op nabestellingen tenzij dit door beide partijen is overeen gekomen.
 3. Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn inclusief BTW en of eventuele andere overheidsheffingen.

4b Levering

 1. Levertijden zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding tenzij dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het verzenden van de artikelen. IKH is niet aansprakelijk voor het niet leveren of zoekgeraakte artikelen.

Artikel 5. Herroepingsrecht.

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de artikelen het binnen 14 dagen terug te sturen zonder opgave van reden. (herroepingsrecht). Er bestaat geen herroepingsrecht op speciaal op maat gemaakte artikelen.
 2. Het terug sturen van artikelen zijn voor kosten van de koper. De verkoper dient een adres te leveren om de terug gestuurde artikelen te ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd dient de koper zorgvuldig om te gaan met het geleverde artikel en verpakking. De koper zal het geleverde artikel slechts in die mate uitpakken en of gebruiken om te kunnen beoordelen of hij het artikel voldoet. Indien de koper gebruik maakt zijn herroeppingsrecht dient hij het artikel onbeschadigd en indien mogelijk in de originele verpakking te routeneren naar de verkoper conform de instructies van de verkoper. De verkoper dient hiervoor duidelijk instructies te sturen naar de koper.

Artikel 6. Wijzigingen op de overkomst.

 1. Indien er tijdens de uitvoering van een speciaal op maat gemaakt artikel het noodzakelijk blijkt wijzingen nodig zijn of extra tijd voor nodig is deelt de verkoper dit schriftelijk mede aan de koper. Indien nodig passen de verkoper en koper de overeenkomst in onderling overleg schriftelijk aan.
 2. Indien de koper wijzigingen wil toepassen aan een speciaal op maat gemaakt artikel dient deze dit tijdig te laten weten aan de verkoper. Hiermee kan de voltooiing van het speciaal op maat gemaakte vertraging oplopen. De verkoper stelt de koper hiervan tijdig op de hoogte waarbij ook de kosten, welke zijn verbonden aan een wijziging of toevoeging van het speciaal op maat gemaakt artikel aan de koper ter goed keuring worden voorgelegd.
 3. Indien de wijzigingen een gevolg zijn van de verkoper kan deze geen meerprijs in rekening brengen aan de koper.

Artikel 7. Oplevering en risico-overgang.

 1. Zodra het gekochte artikel door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Artikel 8. klachten.

 1. De koper dient de geleverde artikelen bij aflevering te controleren op schade e/o de prijs, kwantiteit, en kwaliteit overeenkomen met de bestelling.
 2. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van de geleverde artikelen dienen binnen 10 dagen schriftelijk ingediend zijn door de koper bij de verkoper.
 3. Bij gegrondverklaring van een klacht dient de verkoper het artikel te hertstellen, dan wel een nieuwe te leveren of het betaalde geld terug te storten op de rekening van de koper.
 4. Klachten met betrekking van het ene artikel hebben geen invloed op andere artikelen dan wel onderdelen van dezelfde overeenkomst.
 5. Indien de koper en verkoper het niet eens worden over de afhandeling van een gegrond verklaarde klacht, zal IKH hier de doorslaggevende beslissing over nemen. Deze beslissing dient door beide partijen geaccepteerd te worden. Bij meerdere klachten over de verkoper dient IKH tijdig schriftelijk de des betreffende verkoper op de hoogte stellen over een eventueel beëindiging van het abonnement. IKH is gerechtigd bij te veel klachten het abonnement van de verkoper te beëindigen. Is de klacht gegrond dan dient de verkoper het artikel te herstellen dan wel te vervangen.

Artikel 9. Levering.

 1. De verzendkosten van de artikelen zijn voor kosten van de koper.
 2. Een door verkoper gegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fataal termijn. Indien de levering te lang na de indicatieve gegeven termijn verstreken is dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. IKH is niet verantwoordelijk voor de levering van de aangekochte artikelen.
 4. De verkoper dient in zake van meerder artikelen deze in een keer te verzenden tenzij koper en verkoper anders zijn overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is, dient de verkoper schriftelijk de koper op te hoogte te stellen van de eventueel bijkomende kosten.

 

Artikel 10. Overmacht.

 1. Onder overmacht is te verstaan omstandigheden waarmee de verkoper ten tijde van de overeengekomen overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge daarvan niet het artikel kan leveren. Hier onder worden verstaan; ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog of oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, brand, aardbeving, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelingen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper. Tevens wordt verstaan onder overmacht de omstandigheden van toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is.
 2. Kan de verkoper door overmacht, niet tijdig of behoorlijk voldoen aan de overeengekomen speciaal op maat gemaakte artikelen, is de verkoper niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schade van de koper.
 3. Indien de hier voor genoemde situatie zich voldoet waardoor de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens de koper kan voldoen, kunnen de contractuele verplichtingen worden opgeschort zolang de verkoper zich niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de situatie zoals genoemd in de vorige zin meer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben de verkoper zowel als de koper het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. In het geval dat de overmacht meer dan 3 maanden duurt heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 11. Overdracht van rechten.

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een andere partij zonder schriftelijke overeenstemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk wetboek.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

 1. De bij verkoper aanwezige artikelen, geleverde artikelen en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft voldaan. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de artikelen terug nemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht de werkzaamheden op te schorten tot dat het overeengekomen gekomen bedrag is voldaan.
 3. Indien artikelen nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of betaling conform de afspraak nog niet is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. Het artikel wordt dan niet geleverd tot dat de koper het volledige bedrag conform de afspraak heeft betaald.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

 1. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor aansprakelijkheidsverzekering.
 2. IKH is niet aansprakelijk voor een eventueel geleden schade door de verkoper.
 3. IKH niet aansprakelijk voor eventuele niet geleverde artikelen van de verkoper.

Artikel 15. Garantie. Wettelijke eisen zijn van toepassing.

Artikel 16. Intellectuele eigendom.

 1. IKH behoudt alle eigendomsrechten van de op de website staande teksten, foto’s van ik kieshandgemaakt zelf.
 2. De verkoper behoudt alle eigendomsrechten van de op de website vertoonde artikelen, ontwerpen of tekeningen.
 3. De koper mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 17. Wijzigingen algemene voorwaarden.

 1. IKH is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Belangrijke inhoudelijke wijzingen zal IKH schriftelijk vooraf aan de verkopers meedelen en bij akkoord doorvoeren. De geaccordeerde wijziging zal middels een versiedatum worden aangegeven.
 4. Verkoper is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 18.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar IKH of verkoper is gevestigd is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van Weens koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 19. Toeschrijving.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door Karin@Work4You.